Nieuws

Christelijk Fanfarekorps Concordia
April 2019

De winter lijkt definitief verleden tijd en met de klok een uur vooruit begint het weer flink te kriebelen. Ook voor Schelte en Rienk die bij het afscheid van Sjoerd de Boer meespeelden en toch niet zonder de muziek kunnen, Schelte op Euphonium en Rienk op Hoorn

Ons eerste optreden was met het donateurs concert op 2 maart allemaal nieuwe muziek stond er op de standaard dus dat was vooraf wel even aanpoten. Acht uur begonnen we de avond met zoals gewoonlijk een opkomst gevolgd door een mars. Na opening door de ladyspeakster was er samenzang met koraal 293.
We begonnen onder andere met het muziekstuk wat we op 18 mei bij het Gouden Spiker Festival in Ureterp ten gehore willen brengen. Namelijk Alpina Saga een muziekstuk wat een bergwandelaar in de bergen uitbeeld die diep onder de indruk omhoog kijkt naar de machtige rotsen om hem heen. Maar ook de voorzichtigheid die is geboden om hier rond te wandelen. Hier en daar hoor je de wind en de fluistering der natuur de stilte doorbreken. Een prachtige compositie. Voor de afwisseling hadden we een zangeres ingehuurd namelijk Jannie Brandsma waarmee we samen Skyfall en Stuck ten gehore brachten.
In de pauze werden weer de loten verkocht en werden de ruim 70 prijzen die waren ingekomen verloot (per abuis stond dit niet op de uitnodiging maar dat terzijde).

Na de pauze werd was het o.a. de beurt aan Janny Ali om een prachtige solo te vertolken namelijk Autumn Soliloguy. Ook deze gaan we spleen in Ureterp. Met afwisselend korps, zang gingen we naar het special moment van deze avond. Er waren maar liefst 3 leden 25 jaar lid met de modern techniek kwamen we erachter data aan het eind van de avond de meeste naasten ook aanwezig konden zijn. Compleet verrast kwamen Ymkje Odolphy, Klaas en Sjoerd Bartlema naar voren om te worden toegesproken door Doeke bij de Leij.

Een kleine uiteenzetting hoe Ymkje hier lid is geworden wil ik u niet onthouden (met dank aan Lysbeth Mollema).
Doe ’t hjir yn Wjelsryp in kear in korpsútfiering wie (in 2003), gongen Rients en Ymkje der mei Cor en Lysbeth hinne. Se rekke mei Hyltsje Terpstra oan ‘e praet. Hyltsje wie daliks beret: kinst hjir ek wol meidwaen, ju. In goed wike letter stie Hyltsje foar de doar mei in koffer yn é hân. Kom er mar yn. No, sjoch, hjir is der en sette de koffer op é tafel. It kaem Ymkje súver wat oer ’t mat.
Een echte Skriuwer Hyltsje actie!
Ook de broers Klaas en Sjoerd werden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun jarenlange inzet.
Met als uitsmijter Knock on Wood werd de prachtige avond afgesloten. Op 13 maart speelden we in de kerk in de Bidstond voor gewas en arbeid. Op 17 maart speelden we samen met brassband Tzum, Stedelijke Harmonie Franeker (die maar liefst 165 jaar bestaat) in De Klang in Tzummarum. Met flink publiek werd het een mooie muzikale middag.

Op 30 maart heeft onze leerling Rianne Koopmans meegedaan aan het 1e solisten concours van de Waadklank een vereniging waar alle muziekverenigingen van Waadhoeke bij zijn aangesloten. Resultaat een 1e prijs een geweldige prestatie.
We zijn nu met de voorbereidingen van het Gouden Spiker bezig waar we op 18 mei na de loting om 17.30 uur in de avond ergens moeten spelen. Toch weer spannend om samen met onze nieuwe dirigent Andries Kramer hier weer te staan.

Muzikale groet
Skriuwer,
Pieter Post